201302071360243179wpqHKJ4r201302071360243144Bs9fNB61201304111365667568TzSDoC5N201302071360243247PMxhRjRX

Sågverken och Skogsindustrierna

Sedan 2003 är de flesta köpsågverken direktanslutna till föreningen Sveriges Skogsindustrier. Inom Skogsindustrierna samverkar köpsågverken med övriga sågverksföretag ägda av cellulosabolagen och skogsägarföreningarna inom Svenskt Trä. Här behandlas alla gemensamma näringspolitiska frågor av betydelse för den svenska sågverksnäringen. Vid övergripande branschfrågor som exempelvis marknadsutveckling, branschekonomi, FoU m m hänvisar vi därför till Skogsindustrierna

Inom Skogsindustrierna som helhet deltar sågverken därutöver i övrigt gemensamt näringspolitiskt arbete inom skogs-, transport- och energi- samt FoI-kommittéerna. Sågverken deltar också i arbetet med avtalsfrågor.

Medlemmar

Medlemmar Sågab Sågverken Mellansverige Såg i Syd