Sågverken och Skogsindustrierna

Sedan 2003 är de flesta köpsågverken direktanslutna till föreningen Sveriges Skogsindustrier. Inom Skogsindustrierna samverkar köpsågverken med övriga sågverksföretag ägda av cellulosabolagen och skogsägarföreningarna inom Svenskt Trä. Här behandlas alla gemensamma näringspolitiska frågor av betydelse för den svenska sågverksnäringen. Vid övergripande branschfrågor som exempelvis marknadsutveckling, branschekonomi, FoU m m hänvisar vi därför till Skogsindustrierna

Inom Skogsindustrierna som helhet deltar sågverken därutöver i övrigt gemensamt näringspolitiskt arbete inom skogs-, transport- och energi- samt FoI-kommittéerna. Sågverken deltar också i arbetet med avtalsfrågor.

Om föreningen

Sågverkens Riksförbund ek. för. (SR) är central branschförening för landets köpsågverk.

Sågverken

Sedan 2003 är de flesta köpsågverken direktanslutna till föreningen Sveriges Skogsindustrier.

Medlemmar

Sågverkens Riksförbund omfattar ca 50 enskilda köpsågverk organiserade i tre regionala sågverksföreningar.

Hör av dig

Adress

Sågverkens Riksförbund
Västra Storgatan 12
551 13 Jönköping

Telefon

036 – 34 30 00

Medlemmar Sågab Sågverken Mellansverige Såg i Syd